Projekt

Vid 2017 års ansökningstillfälle inkom 14 ansökningar på tillsammans 10,8 MSEK. Tilldelningen blev 2,8 MSEK. Följande projekt fick anslag:

Sökande

Projekttitel

Tilldelat SEK

Löptid

Magnus Larsson, Norrskog Markägare och trävarukunders perspektiv på hållbar utveckling 600 000    2 år
Louise Eriksson, Umeå universitet Drivkrafter till åtgärder i det privata skogsbruket - Kunskap eller värdebaserade 1 222 000    2 år
Karin Hjelm, Skogforsk Hur påverkas föryngringen av körning på skogsmark 350 000    3 år
Ulf Sikström, Skogforsk Kan högläggning ersätta dikesrensning vid plantering av gran på fuktig mark? 646 300    3 år