Gran
Medelpads landskapsblomma

 Vi börjar att flagga för nya avslutade projekt

I fortsättningen kommer vi att här på startsidan avisera när ett projekt har avslutats. Vi ger information om projektets titel och projektledare samt en länk till en sammanfattande populärbeskrivning. Den senare är vanligen författad av projektledaren. I nästa avsnitt aviserar vi ett nyligen avslutat projekt

Det första av två virkesmätningsprojekt avslutat

Rundvirkesstiftelsen, SDC och Brattåsstiftelsen har finansierat två virkesmätningsprojekt. Det första har titeln "Utvärdering av metoder för mätning av rundved i trave" med Maria Nordström, Skogforsk som projektledare. Länk till en populärbeskrivning finns här. Skogforsk har på sin hemsida en lite längre sammanfattning och slutrapporten som nås via

http://www.skogforsk.se/kunskap/kunskapsbanken/2017/utvardering-av-metoder-for-matning-av-rundved-i-trave--en-statistisk-och-ekonomisk-analys/

Det andra projektet som handlar om skördarmätning beräknas bli färdigt i en nära framtid.

Det drar ihop sig till ansökningsdags

Den 1 oktober ska årets ansökningar senast vara inlämnade. För sent inkomna ansökningar behandlas inte. Anvisningar finns här på hemsidan. Notera att det är möjligt att söka anslag i både Norrskogs forskningsstiftelse och Brattåsstiftelsen på samma blankett. Sista datum för att söka i Norrskog meddelas på deras hemsida.

  

Stiftelsen har till ändamål att verka för och stödja skoglig vetenskaplig forskning, i första hand i frågor som är angelägna för det enskilda skogsbruket och övrigt skogsbruk utanför det egentliga storskogsbruket, med preferens för skogs- och företagsekonomiska aspekter däribland analyser av differenser mellan syd och nord och mellan olika boniteter och lägen. Genom en tilläggsdonation kan även miljöinriktad skogsforskning stödjas.